• White Wine

  • Bott Frigyes, Hárslevelű

   £39.00

     Region: Garam Mente    Vintage: 2016   Organic

  • Bott Frigyes, Super Granum

   £49.00

     Region: Garam Mente    Vintage: 2016   Organic
   -furmint, harslevelu, juhfark

  • Strekov1075, Rizling-Veltlin 2016

   £39.00

     Region: Kürt    Vintage: 2016   Organic
   natural wine

  • Strekov1075, Veltlin

   £47.00

     Region: Kürt    Vintage: 2017   Organic
   natural wine

  • Nyakas, Sauvignon Blanc

   £23.50

   Region: Etyek    Vintage: 2019

  • Nyakas, Irsai Oliver

   £27.00

   Region: Etyek    Vintage: 2019

  • Thummerer Kiralyleanyka

   £22.00

   Region: Eger    Vintage: 2018

  • Thummerer, Muskotaly

   £24.00

   Region: Eger    Vintage: 2019

  • Béres, Furmint

   £28.00

   Region: Tokaj    Vintage: 2018

  • Szóló, Frivolo

   £37.00

     Region: Tokaj    Vintage: 2019   Organic
   -furmint

  • Szóló, Puro

   £43.00

     Region: Tokaj    Vintage: 2018   Organic
   -furmint, harslevelu

  • Szóló, Parlando

   £49.00

     Region: Tokaj    Vintage: 2015   Organic
   -furmint, harslevelu

  • Szóló, Thesis

   £79.00

     Region: Tokaj    Vintage: 2017   Organic
   -furmint, harslevelu

  • Tomcsanyi Olaszrizling

   £45.00

     Region: Somló    Vintage: 2019   Biodynamic
   natural wine

  • Meinklang Hárslevelű

   £52.00

     Region: Somló    Vintage: 2015   Biodynamic
   natural wine

  • Bencze Birtok, Rizling

   £45.00

     Region: Badacsony    Vintage: 2019  Biodynamic
   natural wine

  • Bencze Birtok, Chenin Blanc

   £41.50

     Region: Badacsony    Vintage: 2019  Biodynamic
   natural wine

  • Bencze Birtok, Keknyelu

   £43.50

     Region: Badacsony    Vintage: 2019  Biodynamic
   natural wine

  • Bencze Birtok, Furmint

   £57.50

     Region: Badacsony    Vintage: 2019  Biodynamic
   natural wine

  • Bencze Birtok, Aries II Rizling

   £67.50

     Region: Badacsony    Vintage: 2018   Biodynamic
   natural wine

  • Laposa Kéknyelű

   £32.00

   Region: Badacsony    Vintage: 2019

  • Laposa Szürkebarát

   £32.00

   Region: Badacsony    Vintage: 2019

  • Malatinszky, Chardonnay

   £24.00

     Region: Villány    Vintage: 2017   Organic

  • Hummel, Furmint

   £42.00

     Region: Villány    Vintage: 2018   Organic
   natural wine

  • Dessert Wine

  • Szolo, Dolce

   £45.00

     Region: Tokaj    Vintage: 2019   Organic

  • Beres, Aszu 5 puttonyos

   £64.00

   Region: Tokaj    Vintage: 2011

  • Sparkling

  • Bencze, Petillant Blanc

   £42.50

   Region: Badacsony   Vintage: 2020 natural
   -Chenin Blanc, Pinot Noir, Riesling, Pinot Blanc

  • Tokaj Nobilis, Furmint Brut

   £34.00

   Region: Tokaj    Vintage: 2017

  • Rosé

  • Gere Rose

   £26.00

   Region: Villany    Vintage: 2021

  • Red Wine

  • Bott Frigyes, Kékfrankos, Faricka

   £47.00

     Region: Garam Mente    Vintage: 2020  Organic
   natural wine

  • Strekov1075, Fred #8

   £36.00

     Region: Kürt    Vintage: NV  Organic
   natural wine

  • Strekov1075, Portugal

   £42.00

     Region: Kürt    Vintage: 2017   Organic
   natural wine

  • Strekov1075, Frankovka

   £57.00

     Region: Kürt    Vintage: 2016   Organic
   natural wine

  • Bencze Birtok, Pinot Noir Atlas

   £54.00

   Region: Badacsony   Vintage: 2019  Byodinamic
   natural wine

  • Takler, Kékfrankos

   £22.00

   Region: Szekszárd    Vintage: 2018

  • Takler, Kadarka

   £28.00

   Region: Szekszárd    Vintage: 2018

  • Takler, Bikaver Orokseg

   £32.00

   Region: Szekszárd    Vintage: 2018

  • Malatinszky, Cabernet Sauvignon-Merlot

   £27.00

     Region: Villány    Vintage: 2014   Organic

  • Bock, Portugieser

   £24.50

   Region: Villány    Vintage: 2019

  • Bock, Cuvee

   £57.00

   Region: Villány    Vintage: 2014

  • Bock, Syrah

   £57.00

   Region: Villány    Vintage: 2017

  • Bock, Royal Cuvee

   £38.00

   Region: Villány    Vintage: 2014

  • Bock, Cabernet Franc

   £27.00

   Region: Villány    Vintage: 2016

  • Gere, Portugieser

   £23.00

   Region: Villány    Vintage: 2018

  • Gere, Cabernet Sauvignon

   £30.00

   Region: Villány    Vintage: 2015

  • Gere, Merlot

   £30.00

   Region: Villány    Vintage: 2015

  • Hummel, Loess

   £27.00

     Region: Villány    Vintage: 2015   Biodynamic
   natural wine

  • Hummel,Nagytótfalu, Portugieser

   £37.00

     Region: Villány    Vintage: 2014   Biodynamic
   natural wine

  • Hummel, Jammerthal, Portugieser

   £39.00

     Region: Villány    Vintage: 2015   Biodynamic
   natural wine

  • Wassmann, Portugieser

   £29.00

   Region: Villany   Vintage: 2017  Byodinamic

  • Vaskapu, Kadarka

   £42.00

   Region: Mohacs   Vintage: 2020  Byodinamic
   natural wine

  • Vaskapu, Kekfrankos

   £49.00

   Region: Mohacs   Vintage: 2020  Byodinamic
   natural wine

  • Maurer, Kadarka

   £32.00

     Region: Szeremseg   Vintage: 2017  Organic
   natural wine

  • Maurer, Kadarka, 1912

   £44.00

     Region: Szeremseg   Vintage: 2017  Organic
   natural wine

  • Orange Wine

  • Bott Frigyes, Muzsla

   £34.00

     Region: Garam Mente    Vintage: 2019   Organic
   natural wine
   -riesling, pinot blanc, sauvignon blanc

  • Bott Frigyes, Just Enjoy

   £35.00

     Region: Garam Mente    Vintage: 2019   Organic
   natural wine
   -tramini, riesling

  • Strekov1075, HEION

   £59.00

     Region: Kürt    Vintage: 2015   Organic
   natural wine
   -olaszrizling

  • Strekov 1075

   £55.00

     Region: Kürt    Vintage: 2019   Organic
   natural wine

  • Bencze Birtok, Autochthon

   £35.00

   Region: Badacsony    Vintage: 2019   Byodinamic
   natural wine
   -furmint, harslevelu, keknyelu

  • Hummel, Bernstein

   £42.00

     Region: Villány    Vintage: 2018   Biodynamic
   natural wine
   -harslevelu

  • Hummel, Gore

   £52.00

   Region: Villany   Vintage: 2018   Byodinamic
   natural wine
   -harslevelu

x
Your Cart